اطلاعیه معاونت نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی شهرستان رشت

اطلاعیه معاونت نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص شناسایی و پیگیری دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی و درمان

نظر به دستور ریاست محترم کل نظام پزشکی کشور در خصوص شناسایی و پیگیری دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی و درمان، از اعضا محترم نظام پزشکی درخواست می شود در صورت مشاهده موارد تخلف با معاونت نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی شهرستان رشت به شماره تماس ۳۳۴۶۱۸۳۰- ۰۱۳ تماس حاصل فرمایند.

معاونت نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی شهرستان رشت