شماره های تماس

خانم عزت پناه/حسابداری

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۵

/آقای جمال موسوی/صدورکارت و سایت تهران

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۶

آقای جواد موسوی/رییس امور اداری صدورپروانه شورای هماهنگی استان

خانم میرعلوی/دبیرخانه شورای هماهنگی استان

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۹

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۹

آقای روحبخش/دبیرخانه

آقای محمد رضا ذهنی/دادستانی

فکس

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۸

۰۱۳-۳۳۴۳۰۹۳۴

آقای عصار/دبیرخانه مجمع انجمن ها

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۲۰

آقای طیاری/پیامک و سایت سازمان/صدور مجوز تبلیغات

۰۱۳-۳۳۴۴۲۸۳۰

 آقای حسینی/مدیریت اداری

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۲۳