مدیریت امور اداری

معرفی واحد مدیریت امور اداری سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان گیلان

واحد فوق وظیفه کنترل، نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی و رعایت ضوابط و مقررات را عهده دار می‌باشد  و تمامی مراجعات اداری و پاسخ آنها در این واحد انجام خواهد گردید.
(سایر وظایف و مسؤلیت‌ها )

۱-    هماهنگی در خصوص برگزاری جلسات هیأت مدیره

۲-    هماهنگی در خصوص برگزاری  جلسات شورای هماهنگی

۳-    دریافت کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمانها و ارگانها و پاسخ آنها حسب مورد

۴-    نظارت و کنترل در ورود و خروج کارکنان

 

مدیر امور اداری سازمان نظام پزشکی:‌ سید محمد حسینی

شماره تماس: ۳۳۴۶۱۷۱۵