ثبت شماره تلفن همراه در سامانه ی اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی رشت

عضو محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

لطفا برای تغییر و یا ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه ی اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی رشت؛  فرم الکترونیک زیر را تکمیل و ارسال بفرمایید.

(این فرم فقط برای اعضای نظام پزشکی رشت تهیه شده است و بدیهی است اطلاعات ارسالی غیر عضو نظام پزشکی رشت، لحاظ نمی شود.)