فراخوان شورای عالی در خصوص ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص مشکلات اعضای جامعه پزشکی با سازمان های بیمه گر

 

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی
باهدف طرح و رسیدگی به مشکلات جامعه پزشکی باسازمان های بیمه گر در شورای عالی لطفا پیشنهادات خود را درموضوعات:
-پرداخت مطالبات
-اعمال کسورات
-نظارت های میدانی
– قراردادها
به نشانی:
shorayeaali96@gmail.com
تا۱۶آذر۹۶ارسال بفرمایید.