هیات تجدید نظر انتظامی

معرفی واحد تجدید نظر سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

حدود وظایف و اختیارات

۱-    رسیدگی به پرونده‌هایی که از طرف هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی شهرستانها همچنین از کلانتری‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی به هیأت تجدید نظر ارجاع می‌گردد.

مراحل رسیدگی به پرونده‌های تجدید نظر

– اعتراض به رای هیأت بدوی

۲-    درخواست کارشناس برای اخذ نظریه کارشناسی

۳-    دعوت از شاکی یا متشاکی حسب مورد و در صورت نیاز

۴-    تشکیل جلسه حداقل ماهی یکبار

تعداد اعضای رسیدگی کننده به پرونده‌های تجدیدنظر ۱۲  نفر بوده که یک نفر از اعضاء از طرف دادگستری به عنوان نماینده و ناظر در جلسات حضور می‌یابند.

یازده نفر از اعضاء فوق‌الذکر توسط هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف پس از طرح و تصویب در جلسه هیأت مدیره  به سازمان نظام پزشکی کشور معرفی و توسط سازمان مرکزی برای این اعضاء به مدت ۲ سال حکم صادر می‌گردد.

۵-    پس از طرح موضوع پرونده در جلسه هیأت تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم توسط اکثریت اعضاء موضوع صورت جلسه و به امضاء و تأیید نماینده دادگستری و سایر اعضاء رسیده و حسب مورد بشکل ذیل اقدام می‌گردد.

در صورتی که پرونده از کلانتری و یا مقامات قضایی رسیده باشد در جلسه هیأت تجدید نظر، نظریه کارشناسی صادر و موضوع صورت جلسه یک نسخه حسب مورد به کلانتری و یا مقام قضایی مربوطه طی نامه‌ای اعلام خواهد گردید. که رونوشت همین نامه بدون  پیوست نظریه به شاکی و متشاکی جهت مراجعه به کلانتری و یا مقام قضایی مربوطه تحویل داده می‌شود لیکن در صورتی که پرونده غیرقضایی باشد در جلسه هیأت تجدید نظر رای صادر می‌گردد که یک نسخه از رای طی نامه‌ای به شاکی و متشاکی و مبدا دریافت پرونده ارسال خواهد گردید.

۶-    در صورتیکه شاکی یا متشاکی نسبت به رای یانظریه کارشناسی هیأت تجدید نظر اعتراض داشته  باشد میبایست اعتراض خود را به مقامات قضایی (یکی از شعب بازپرسی) اعلام نماید و مقام قضایی مربوطه طی نامه‌ای از طریق دادگستری اعتراض شاکی و متشاکی را به هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید. که هیأت عالی پس از دریافت نامه فوق‌الذکر از مقامات قضایی کلیه پرونده‌های دادستانی ، هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر شاکی را از سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت طی نامه‌ای دریافت و پس از بررسی از شاکی و متشاکی پرونده دعوت می‌نماید تا در جلسه هیأت عالی انتظامی مرکز (تهران) حضور بهم رسانند و سپس مبادرت به صدور رای می‌نماید که رای صادره قطعی و لازم‌ااجراست.

یاد آوری :

در صورت عدم اعتراض شاکی و متشاکی به رای یا نظریه کارشناسی هیأت تجدید نظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای این آرا قطعی تلقی خواهد گردید.

( مسوول واحد تجدید نظر سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت؛ آقای رضا همرنگ ۲۱-۳۳۴۶۱۷۱۷-۰۱۳ )