بیمه تامین اجتماعی

شرایط لازم جهت بیمه تامین اجتماعی

 

۱-حداکثر سن متقاضیان در زمان ثبت نام ۵۰سال تمام باشد.

تبصره-در صورتیکه اعضاء نظام پزشکی سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند معادل مدت سابقه مذبور به سن ۵۰ آنها اضافه میگردد ودر صورت احراز شرایط لیست بیمه آنان مورد پذیرش قرار می گیرد.

۲-مشمولین باید واجد شماره نظام پزشکی باشندوتحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگر نباشند.

۳-ملاک تاریخ احتساب سابقه وبرقراری حمایتهای مندرج در قانون برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال اولین لیست وپرداخت حق بیمه آنها به سازمان خواهد بود.

۴-افرادی که حق بیمه ماهیانه خود را پرداخت نموده اند می توانند بعد از ارسال اولین لیست (حداقل دو ماه پس از شروع بیمه)برای خود و افراد تحت تکفل درخواست دفترچه درمان نمایند.

۵-جهت اخذ شماره بیمه وبرای دریافت دفترچه درمان برای خود وخانواده متقاضی اصلی باید شخصا”به شعب سازمان تامین اجتماعی که از طرف سازمان نظام پزشکی معرفی شده مراجعه نمایند.

 

 

دستمزد تعیین شده پزشکان به شرح ذیل می باشد:

۱-پیرا پزشکان ۵/۱برابر حداقل دستمزد گارگر عادی مصوب شورایعالی کار

۲-پزشکان عمومی ۲برابر حداقل دستمزد گارگر عادی مصوب شورایعالی کار

۳-پزشکان متخصص۳برابر حداقل دستمزد گارگر عادی مصوب شورایعالی کار

۴-پزشکان فوق تخصص۴برابر حداقل دستمزد گارگر عادی مصوب شورایعالی کار

 

((دستمزد کارگر عادی در ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار اعلام میگرددومبلغ کسر حق بیمه بر اساس دستمزد اعلام شده در ابتدای هر سال خواهد بود.))

 

نحوه پرداخت حق بیمه

۱-پرداخت نقدی:با رعایت حداقل سه ماه در تاریخهای ثبت نام حق بیمه مورد نظر به حساب سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت(بانک رفاه به شماره ۷۷۵۲۰۶۵۸ )  واریز وفیش آن تحویل میگردد.

 

۲-پرداخت چکی:واگذاری چک با درج مبلغ حداقل سه ماه حق بیمه توسط متقاضی در وجه سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت(بانک رفاه به شماره۷۷۵۲۰۶۵۸)

 

مدارک لازم جهت ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

 

۱-فتوکپی شناسنامه صفحه اول

۲-فتوکپی کارت ملی دو طرف

۳-فتوکپی کارت نظام پزشکی دو طرف

۴-چنانچه دفترچه بیمه قبلی دارندتحویل داده شود یا شماره کد بیمه آن اعلام شود

 

(امورمالی: خانم عزت پناه ۳۳۴۶۱۷۱۵)