مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده:
۱- پرونده بالینی بیمارستان
۲ – عکسهای رادیوگرافی و …

رشت، میدان انتظام، اول بلوار شیون فومنی، مجتمع ادارات
تلفن تماس : ۳۳۴۶۱۷۱۶-۰۱۳