صورتجلسه کارگروه مالیاتی مورخ ۹۷٫۱۱٫۶

 

 

صورتجلسه

 

جلسه کارگروه مالیاتی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در تاریخ ۴/۱۱/۹۷ در محل سازمان با حضور معاونت نظارت و برنامه ریزی، اعضایکارگروه تشکیل گردید و بطور خلاصه موارد زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد تا موارد مبهم توسط رئیس کارگروهو نماینده سازمان در کمیسیون حل اختلاف و تعیین ضرایبمالیاتی شهرستان رشت(آقایدکتر‌پورکاظمی) با کمک کارشناس ارشد مالیاتی و مشاور محترم مدیرکل امور مالیاتی مالیاتی استان (جناب آقای سالمی) در اسرع وقت به طریق مقتضی بررسی و شفاف گردد و در نهایت برای اجرای هماهنگ در سطح استان طی دستورالعملی به سازمان های نظام‌پزشکی گیلان ابلاغ شود.

الف) اعضای کارگروه به اتفاق از روش فعلی وصول مالیات که عنوان مالیات بر درآمد دارد معترض بوده و معتقدند، با وجودیکه در شرایط فعلی مالیات هر ساله زمانی مطالبه و وصول می شود که وجوه فعالیت های آنسال محقق نشده است.

ب) با وجودیکه رویکردکلی قانونگذار در زمینه رسیدگی های مالیاتی در ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر قانون (۳۱/۴/۱۳۹۴) حذف روش تشخیص مالیات به صورت علی الراس و تأکید بر خود اظهاری و رسیدگی مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مصوب شده است ولی مفاد آیین‌نامه‌ ماده‌۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی به گونه ای مبهم به رشته تحریر در آمده که درک متفاوتیبه دست می دهد به طوری که کارشناسان بررسی کننده پرونده با برداشتی سلیقه‌ای و عدم توجه به اسناد و مدارک تهیه شده توسط مودی، کماکان روشعلی‌الراس را در موقع رسیدگیاعمال می نمایند و اصل اعتماد و تعامل با مودیان را برای ارتقاء فرهنگ خود اظهاری، به فراموشی سپرده اند.

ج) سال ها تلاش شد تا به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های جامعه پزشکی، این امر در یک حوزه صورت گیرد ولی در حال حاضر به دلیل پراکندگی حوزه مالیاتی، امکان هماهنگی مورد نظر از جامعه پزشکی سلب گردیده است، جا دارد تا مسئولان نظام پزشکی اهتمام لازم در یکی کردن مجدد حوزه مالیاتی به عمل آورند.

د) به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵، مودیان مالیاتی در سه گروه اول و دوم و سوم به لحاظ حجم فروش با ارائه خدمت قرار گرفته اند صرفنظر از گروه اول که ملزم به داشتن دفتر روزنامهو کلبا رعایت مقررات مربوطه بوده و دفتر آنان در صورت رعایت مقررات می باید مورد پذیرش قرار گیرد، گروه دوم (اکثریت داروخانه‌ها) و گروه سوم (اکثریت مطب ها)موظفند در هر سال مالیاتی براساس بند ب و پاز ماده ۶ فصل پنجم آیین نامه، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم های پیوست۱ ( روزانه و ماهیانه)و پیوست ۲ (ماهیانه) تنظیم نمایند.

ه) در مورد این دو گروه در تهیه و نگهداری اسناد خرید مشکلی وجود ندارد ولی در مورد اسناد فروش یامبالغ دریافتی، چوناین عمل در حال حاضر در مورد گروه های پزشکی به صورت دستی انجام می‌شود و الزامی به بکارگیری از صندوق فروش نیست بنابراین با توجه به تعریف مصرح در آیین‌نامه، مبالغ فروش یا دریافتی در فاکتور‌های چاپی فروش که از شماره سریال چاپی برخوردار است به صورت تجمیعیبا حداقل مبلغ در عملکرد ۹۶ و ۹۷ به ترتیبیازده میلیون ریال و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال تهیه و صادرمی‌گردد.هنوز این روش در همه حوزه‌ها جا نیفتاده است و مودیان با شک و تردید مبادرت به

 

انجام آن می نمایند. ضمناً در صدور فاکتور فروش به استناد بخشنامه الحاقی ماده ۸ آیین نامه و تبصره مربوطه، گروه سوم مودیان که فعالیت آنان از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، الزامی به صدور فاکتور فروش ندارند ولی معلوم نیستجمع فروش ماهیانهبا چه مستندی در فرم پیوست۲ پیاده‌شود؟

و) پرونده مالیاتی سال های گذشته اکثریت پزشکان، حاکی از قرارگرفتن نامبردگان در گروه سوم مالیاتی است، به استثنای معدودی از پزشکان جراح که به نحوی علاوه بر فعالیت در مطب ممکن است در بیمارستان ها و کلینیک ها فعالیت داشته باشند. چنانچه این همکاران در موقع تسلیم اظهار نامه علاوه بر مبالغ دریافتی از فعالیت در مطب، مبلغ دریافتی سالیانه از بیمارستان را به صورت تجمیع در اظهارنامه منعکس نمایند به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند؟ و پرونده شان مورد پذیرش و قبول واقع می‌شود؟ ویا اینکه می باید به روش علی الراس رسیدگی شود؟

ز) با اینکهضریب۵ تعیین شده بابت عرضه و فروش دارو در دفترچه تعیین ضرایب برای عرضه به صورت نسخه یا بدون نسخه (OTC) تعیین گردیده است اما در برگ تشخیص عملکرد ۹۶ بعضی از داروخانه ها بابت عرضه داروهایOTCبه اشتباه از ضریب۱۵ تک نسخه‌ای استفاده شده است و اعتراض به حق مودی به موضوع معمولا به منظور رسیدگی مجدد و اعمال مفاد ماده ۲۳۸ قانون مورد موافقت حوزه مالیاتی قرار نمی گیردو پرونده به کمیسیون حل اختلاف ارجاع میشود. با طرح موضوع در کمیسیون عملا مودی از بخشودگی مقرره محروم میشود پرسش مشخص این است که مفاد ماده ۲۳۸ در چه موقع قابل اعمال می باشد؟

مشکلات همکاران آزمایشگاهی و تصویر برداری جداگانه تنظیم می شود.

 لیست اعضای حاضر در جلسه ضمیمه صورتجلسه می باشد. جلسه در ساعت ۲/۱ ۱ به پایان رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.