اطلاعیه شماره ۲۱ واکسیناسیون دوز دوم کادر پرسنل پزشکی بخش خصوصی

همکار محترم کادر درمان بخش خصوصی
در صورت تزریق دوز اول واکسن سینوفارم جهت اخذ نوبت برای تزریق دوز دوم واکسن سینوفارم
نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید:

زمان ثبت نام تا اطلاع ثانوی به پایان رسید.