اطلاعات ضروری شرکت در وبینار مدیریت و درمان علائم دستگاه ادراری تحتانی ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات، بیستم بهمن ماه ۹۹ ویژه متخصصین ارولوژی، پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

وبینار مدیریت و درمان علائم دستگاه ادراری تحتانی ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات، بیستم بهمن ماه ۹۹، ساعت ده تا دوازده ونیم دارای امتیاز بازآموزی معادل امتیاز برنامه های حضوری ویژه متخصصین ارولوژی، پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده -لذا با توجه به محدودیت ظرفیت در اسرع وقت جهت ثبت… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید