مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده:
۱- پرونده بالینی بیمارستان
۲ – عکسهای رادیوگرافی و …
۳- واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال (تعرفه سال ۹۶)  به حساب جام  ۱۲۹۹۵۳۳۹/۲۵ بانک ملت

رشت، میدان انتظام، اول بلوار شیون فومنی، مجتمع ادارات
تلفن تماس : ۳۳۴۶۱۷۱۶-۰۱۳

(رضا همرنگ – مسئول امور اداری هیئت بدوی نظام پزشکی شهرستان رشت)