نشانی

گیلان، رشت، میدان انتظام، ابتدای بلوار شیون فومنی، خیابان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت، کد پستی:  ۱۴۱۶۱-۴۱۴۵۹

فکس:  ۳۳۴۶۱۸۳۴-۰۱۳

 

تلفن های جدید سازمان نظام پزشکی رشت:

 

 

  آقای ذهنی/حسابداری

خانم عزت پناه/حسابداری

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۵

/آقای جمال موسوی/صدورکارت و سایت تهران

آقای همرنگ/هیات بدوی

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۶

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۶

آقای جواد موسوی/رییس امور اداری صدورپروانه شورای هماهنگی استان

خانم علوی/دبیرخانه شورای هماهنگی استان

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۹

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۹

آقای روحبخش/دبیرخانه

آقای محمد رضا ذهنی/دادستانی

فکس

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۱۸

۰۱۳-۳۳۴۳۰۹۳۴

آقای عصار/دبیرخانه مجمع انجمن ها

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۲۰

آقای طیاری/پیامک و سایت سازمان/صدور مجوز تبلیغات

۰۱۳-۳۳۴۴۲۸۳۰

 آقای حسینی/مدیریت اداری

۰۱۳-۳۳۴۶۱۷۲۳