شماره حساب های سازمان

آقای محمد علی ذهنی، خانم عزت پناه  ۳۳۴۶۱۷۲۳-۰۱۳